مانیتور ۱۲ اینچ

مانیتور ۱۲ اینچ

• مانیتور ۱۲ اینچ
• قابلیت نصب بعنوان مانیتور دوم (POS)