نمایندگان مازندران

نمایندگی ساری – جناب آقای یداله پور

آدرس : ساری – بلوار کشاورز – کشاورز ۲۸.

تلفن ثابت : ۰۱۱۳۳۲۳۲۷۱۳

تلفن همراه : ۰۹۱۱۳۱۴۲۸۳۹

  • نمایندگی فروش

  • نمایندگی خدمات

نمایندگی ساری – جناب آقای علیپور

آدرس : ساری – خیابان جمهوری – پاساژ انوش – فروشگاه علیپور.

تلفن ثابت : ۰۱۱۳۳۳۲۸۸۸۶

تلفن همراه : ۰۹۱۱۱۱۱۹۵۹۹

  • نمایندگی فروش

  • نمایندگی خدمات

نمایندگی آمل – جناب آقای جورسرا

آدرس : آمل – خیابان امام رضوان – رضوان ۵۱ – میزان تراز.

تلفن ثابت : ۰۱۱۴۳۴۱۱۶۱

تلفن همراه : ۰۹۱۱۳۲۵۶۲۲۵

  • نمایندگی فروش

  • نمایندگی خدمات